Arbetsordning

BORRELIA - TBE - RICKETTSIA - ANAPLASMA/ERLICHIA - BABESIA - BARTONELLA - NEO-ERLICHIA - TULAREMI - BORRELIA MIYAMOTOI

Styrelse för Borrelia och TBE föreningen i Sverige

ARBETSORDNING OCH SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER I ARBETSORDNING


Denna arbetsordning beskriver styrelsens arbetsformer och kan ändras av styrelsen vid ett styrelsemöte.

Varje år skall den ses över och godkännas vid det första styrelsemötet efter konstituerande möte.


1. Styrelsemöten – antal och datum

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Preliminära datum under året fastställes av styrelsen. Inget hinder föreligger för ytterligare möten efter behov. Möte kan ske fysiskt eller via telefon och Internet.


2. Styrelsemöten – ekonomiska rapporter och bemyndigande

Styrelsen skall normalt sammanträda en gång i samband med årsredovisningen och i övrigt som styrelsen beslutar. Styrelsen får utse en eller flera namngivna personer att fatta beslut och att företräda föreningen i frågor där styrelsen så har beslutat, dock endast inom begränsningar vilka styrelsen skall fastställa i varje enskilt fall.


3. Styrelsemöten – dagordning

Dagordningen för ett styrelsemöte skall godkännas av ordföranden. Dagordningen för ett styrelsemöte skall normalt omfatta följande punkter:

1. Protokoll från föregående möten samt genomgång av kvarvarande frågor

2. Verksamhetsrapport

3. Årsredovisning/delårsrapport

4. Investeringar, inklusive uppföljning av tidigare investeringsbeslut

5 Motioner

6. Övrigt (enligt överenskommelse mellan ordföranden och viceordförande)


4. Styrelsemöten – dokumentation

Till punkterna på dagordningen för ett styrelsemöte skall det normalt finnas ett underlag i form av handlingar, vilka i regel skall tillsändas styrelsemedlemmarna (inklusive suppleanterna) på ett sådant sätt att de kan erhålla dem minst fem dagar före styrelsemötet.


5. Styrelsemöten – protokoll och sekreterare

En kopia av protokollet från det senaste styrelsemötet skall ingå i handlingarna för varje styrelsemöte. Protokollet skall normalt föras av sekreteraren.


6. Styrelsemöten – rapport från revisorerna

Den externa revisorn skall inbjudas att rapportera till styrelsen när så bedöms vara motiverat.


7. Styrelseinformation

Styrelsemedlemmarna (inklusive suppleanterna) skall omedelbart informeras om angelägenheter som kan förväntas rikta stort allmänt intresse mot föreningen.


8. Styrelseinformation – sekretess

Skyldighet enligt lag undantagen, skall styrelsemedlemmarna (inklusive suppleanterna) behandla all information som erhålls från föreningen och som ännu inte offentliggjorts av

föreningen strikt konfidentiellt och avstå från att yppa sådan information.


9. Representation

Representation förekommer normalt ej alls i föreningen. Vid enstaka tillfälle medges undantagsvis intern eller extern representation på nivån ”kaffe och kaka”. Alkohol är helt uteslutet.


II. INSTRUKTIONER

Dessa instruktioner styr fördelningen av arbetsuppgifter mellan styrelsen och ordförande samt de viktigare rapportprocesserna i föreningen. De gäller tills de ändras av styrelsen. Ordförande skall ta initiativ till och föreslå sådana förändringar som kan bli nödvändiga till följd av lagar eller ändrade arbetsprocesser i föreningen.


1. Operationell och juridisk struktur

Föreningen har en juridisk och en operationell struktur. Det finns fastställda regler för fördelningen av befogenheter och samspelet mellan dessa två strukturer. Ordförande ansvarar inför styrelsen för den dagliga ledningen av föreningen och för upprätthållandet av den juridiska och operationella strukturen.


2. Beslut i styrelsen

Om styrelsen så beslutar, är beslut av styrelsen obligatoriskt i följande frågor: – Förändringar i föreningens strategi och/eller inriktning. Sådana beslut får dock ej strida mot vad som anges i stadgarna.

– Investeringar som överskrider budgeterad siffra, och/eller utgör mer än 25 % föreningens kontanta tillgångar skall rapporteras oavsett beloppet

– Ekonomiska åtaganden upptagna i föreningens balansräkning.

Styrelsen får ge ordförande befogenhet att besluta i var och en av dessa frågor inom ytterligare begränsningar som styrelsen fastställer i det enskilda fallet.


3. Ställföreträdande ordförande, lika med vice ordförande

Om ordförande är förhindrad att fungera som sådan skall vice ordförande fungera som dennas ställföreträdare.

Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved

NYHETER

Nyheter 2021

-CDC Smittskyddsinstitutet i USA uppdaterar sina borrelia-siffror. De uppskattar nu 476,000 fall per år -- högst någonsin. Här är CDC-rapport

Nyheter 2020

-Ny forskningsstudie visar att borreliainfektion förändrar immunförsvaret så att

det attackerar de friska cellerna i människokroppen istället för borrelia bakterierna.

Borreliabakterierna har visat sig stoppa kommunikationen mellan dendritceller och T-celler , vilket normalt signalerar för ett svar mot utländska inkräktare.

Studien, utförd av forskare vid Johns Hopkins Lyme Disease Clinical Research Center ,

Läs mer här


-Studien finner att fästingar väljer människor framför hundar när temperaturen stiger

Forskarna lade en människa i en låda, en hund i en annan och såg vilka fästingarna föredrog

Läs mer här


-Professor Mark Soloski från Johns Hopkins University presenterade forskningen från SLICE studien och de ser att de personer som inte blir bättre på standardbehandlingen mot borrelia utan får långvarig borrelia, de har ett annorlunda svar från sitt immunsystem, de har speciellt tittat på hur T-cellerna reagerar. De vet ej varför ännu, men deras immunsystem skiljer sig mot de som blir friska.

I allmänhet verkar patienter med mildare symtom ha normala vita blodkroppar och levernivåer, medan patienter med fler symtom uppvisar låga lymfocyter (en typ av vita blodkroppar) och högre levernivåer. Dessutom har JHU-forskarna funnit att ett signalprotein särskilt T-cellkemokinet som kallas CCL19, förblir förhöjt i gruppen patienter som inte förbättras efter standardbehandling för borrelia. Hos 70-90% av patienterna som blir friska  efter behandlingen började CCL19-nivåerna återgå till normala 3-4 veckor efter behandlingen. Hos de långvarigt sjuka förblir CCL19 förhöjd ett år efter behandlingen.

Professor Soloski sa att det onormala immunmönstret de har sett hos patienter verkar vara förutsägbart för långvarigt sjuka i borrelia "som ett fingeravtryck." Forskarna spekulerar i att de förhöjda CCL19-nivåerna är ett resultat av en pågående immundriven reaktion.

Läs mer här


-Professor Monica Embers från Tulane University forskning förklarar hur Borrelia spirocheter aktiverar immunsuppression. Hennes forskning har noterat ett mönster där ett tidigt robust immunsvar (B-cell) svar förutsäger bättre kliniska resultat, medan fler patienter med kronisk borrelia har indikationer på nedsatt immunsvar. Läs mer här


-Yale-forskare har upptäckt ett protein som hjälper till att skydda människor från borrelia infektion, ett resultat som kan hjälpa till att diagnostisera och behandla denna infektion. Fikrig och hans kollegor undersöker om personer med högre nivåer av proteinet PGLYRP1 kan vara mindre mottagliga för infektion av  B. burgdorferi , vilket skulle hjälpa till att förklara varför vissa infekterade individer har bättre resultat. "Att stimulera människors förmåga att göra mer av detta protein kan hjälpa till att bekämpa infektioner", säger forskarna.

Läs mer här


-Dr Horowits: Dapsone + doxycyklin + rifampin mycket effektivt för kronisk borrelia med co-infektioner som bartonella och babesia Läs mer här


-Genomgång av de alternativ och terapier som cirkulerar  för borrelia-patienter med co-infektioner. Här underbyggt med statistik.

Läs här


-Fästingar gömmer sig gärna bland fallande löv Läs här 


-Vitlök skyddar mot fästingar enligt studie Läs här 


-Brev till alla vårdcentraler m fl i Sverige Läs här 


-I Sofias Änglar-

Läkarna sa att Robin led av psykisk ohälsa – blev förlamad av borrelia Läs här 


-Olika infektioner fästingen har manipulerar fästingens beteende Läs här


-Några fler kändisar har fått borrelia: 

Bella Hadids Läs här

Amy Schumer Läs här


-Fästingsäsongen 2020: Allvarliga sjukdomen glöms bort i pandemin Läs här


-THE NEED FOR AN ALTERNATIVE TO CURRENT ANTIBODY-BASED LYME DISEASE DIAGNOSTIC TESTS

by Timothy J. Sellati, Ph.D., Chief Scientific Officer, Global Lyme Alliance Läs här


-Medlemsträff  för att fira föreningens 15 år jubileum är flyttat till 30 april-2 maj 2021 Läs mer på sidan om Medlemsträffar


-EPA har godkänt nootkatone, som finns i cederträ och grapefrukt. Det avvisar fästingar, myggor och andra farliga insekter i timmar, men är säkert nog att äta. Läs mer här

- Brev till Läkartidningarna från föreningen Läs här på sidan


-Fästingbett orsakade 3 sjukdomar hos äldre kvinna

Läs mer här


-Borrelia burgdorferi hittades i bröstmjölk Läs mer här


-Varmare klimat lockar springande fästing från Afrika Läs mer här


-5 saker du inte visste om fästingar2020 riskerar att bli ett rekordår för fästingar i Sverige.  Läs mer här

-TBE-smittade Emil låg ett halvår på sjukhus Läs mer här 


-TBE utbrott pga opastöriserad ost i Frankrike

Läs här 


-Fästingparasiten babesia ökar i Sverige

Läs här


-Mild vinter = många fästingar Lyssna här


-Nyhetsbrev från North Tick ett forskningsprojekt Läs har på första sidan

Läs om projektet här


-Föreläsning om Babesia i sept i Lund Läs här

-Varannan fästing bär på borreliabakterie i södra Finland Läs här 


-En oväntad konsekvens av coronapandemin är att vi troligtvis kommer få se ett ökat antal TBE-fall det här året och nästa år.Läs här


-Hur skiljer jag tecken och symtom på akut borrelia-sjukdom från COVID-19? Läs här (engelska)


-Fårmjölk nytt sätt kartlägga fästingar med TBE-smitta. Läs här

-Azlocillin kan vara den potentiella läkemedelskandidaten mot svårbehandlad Borrelia burgdorferi sensu stricto JLB31 Läs här (engelska)

-Fästingar finns nu över hela landet och risken att drabbas av borrelia om man blir fästingbiten är nu lika stor var man än befinner sig i Sverige. Läs här 

-I år fyller föreningen 15 år


-Justin Bieber drabbad av borrelia och körtelfeber. Läs här 


-Den svenska sommarplågan fästingen brukar gå i dvala på vintern. Men när vintrarna blir milda, som den vi har nu, kan de ibland vakna i förtid. Läs här

Nyheter 2019

-Första fallen av miyamotoi-borrelios med meningit i Sverige

Miyamotoi-borrelios är en typ av återfallsfeber som orsakas av bakterien Borrelia miyamotoi. Läs här 


-Mycket borrelia hos taigafästingar i Norrbotten. Läs här 


-Professor: Parasitstekeln ger hopp om att fästingen kan bekämpas. Läs här


-Vilka bakterier som sprids av fästingar påverkas av fukthalten i miljön Läs  här


-Hade borrelia – ordinerades sjukgymnastik. Läs hela artikeln här


-Nätläkare misstog borrelia för utbrändhet. Läs hela artikeln här


-Tv-bagaren drabbad av livsfarlig sjukdomSébastien Boudet: han drabbades av den livsfarliga fästingsjukdomen TBE. Läs  här 


-TBE-fallen ökade på Gotland i sommar SVT Nyheter.

-Svante berättar om TBE-sjukdomen i ny bok – ”fruktansvärt”.Läs  här


- Oli Bragason, 48, fick TBE, fästingburen hjärninflammation.
I dag är han helt beroende av andras hjälp. Läs här


-Hob håller fästingarna borta från hunden med kokosolja. Läs hela artikeln här


-Dessvärre verkar nu den fruktade Tajgafästingen sprida sig i norra Sverige.Fästingen kan bära med sig en farligare typ av TBE-virus, och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har startat en ny insamling av fästingar för att få mer information om deras utbredning i norr. Läs här


-ALMEDALEN 2019 Borrelia och TBE föreningen har varit i Almedalen i sommar och pratat med olika inom vårdsektorn, politiker mm samt spridit information och bla satt upp varningsskyltar som de som finns i tyska skogar, detta uppmärksammades och ordförande Janna Strandli blev intervjuad om fästingsproblemet Lyssna här


-Vad fästingsaliv gör för människokroppen. Fästingar använder sin saliv för att skapa en "sjö av blod" inuti sina värdar. Läs hela artikeln här (engelska)

-Fästingburna sjukdomen babesios ökar. Läs här


-Forskare efterlyser ovanliga fästingar. Skicka in. Läs hela artikeln här


-Disulfiram (Tetraethylthiuram Disulfide) vid behandling av borrelia-sjukdom och babesios: Rapport om erfarenhet i tre fall Läs här (engelska)

Nyheter 2018

-Fästingbakterie kopplas till ögonsjukdomTyfusliknande så kallade rickettsiabakterier som sprids av fästingar kan vara en förbisedd orsak till en del fall av hittills oförklarad inflammation inuti ögat, uveit. Läs hela artikeln här


-Ordförande Janna https://www.expressen.se/tv/nyheter/det-ar-svart-att-blir-av-med-borrelia/

Nyheter 2017

-En ny fästingart som kan sprida flera sjukdomar till människa och en dödlig hundsmitta har hittats i Danmark och Sverige. Läs här 


-Fick allvarligt hjärtfel av borrelia Läs  här


-Rickettsia helvetica utbredd i Sverige Läs r