Prevention mot fästingsbett

BORRELIA - TBE - RICKETTSIA - ANAPLASMA/ERLICHIA - BABESIA - BARTONELLA - NEO-ERLICHIA - TULAREMI - BORRELIA MIYAMOTOI

Prevention mot fästingsbettUndvik att gå i högt gräs.


När du rör dig i ett område där det kan finnas fästingar bör du använda heltäckande klädsel. Stövlar och långbyxor eller skor med strumpor utanpå byxorna, med byxbenen nedstoppade innanför stövelskaften, och en tröja, nedstoppad innanför byxlinningen. Fästingar syns bäst på ljusa kläder.


Om du får en fästing i huden, ta bort den så fort du kan. Apoteket har ett praktiskt verktyg, men det går också med en rännsnara av sytråd. I nödfall långa naglar, pennkniv eller dylikt.


Om du lever utanför steril betongstadsmiljö och under fästingsäsongen bör du kontrollera hela din egen, din partners och dina barns kropp åtminstone varje kväll. Om du blivit biten kan du ha glädje av att använda apotekets testkit eller skicka fästingen till lab i Tyskland för att fastställa om fästingen bar på olika bakterier, virus eller parasiter. Du blir inte friskare, men du får en ledtråd om du senare känner symptom.


Torktumling med värme är ett effektivt sätt att avliva fästingar som sitter på filtar och kläder som man använt i fästingmarker.


Vitlök I vissa studier har man sett att människor som ätit vitlökskapslar varje dag under säsong fått färre fästingsbett, så att äta dessa under fästingssäsong kan ge ett skydd mot fästingsbett.


Spray Det finns flera olika sprayer mot fästingar man kan köpa i affären eller på apoteken (vissa kan man ha på barn under 3 år).


Hemmakokt fästingsmedel- 60ml tistelolja och 6ml (1 ml=25 dr) Eucalyptus citriodora i en roll on flaska . Oljan är ok att ha på sig i solen. Sen kan man ta 30 ml vatten och 10 dr Eucalyptus citriodora i en pumpflaska och spruta på sig och kläderna men det är flyktigt. Eucalyptus citriodora har de sett i tester att fästingarna inte gillar. Egengjord spray mot fästingar. Koka 1 liter vatten, ta av kastrullen tillsätt 1 knippe lavendel + 1 knippe citronmeliss, låt svalna, häll upp i sprayflaska, spraya ben innan man går ut.Andra insekter: Tyvärr verkar det som om andra blodsugande insekter också kan sprida borreliasmitta. Man vet att loppor, löss och sandloppor sprider bartonella och att den mjuka fästingen som är vanligast runt ekvatorn sprider fästingburen återfallsfeberborrelia recurrentis (liknande malaria). I våra skogar har vi hjortlusflugan / älgflugan som bits och kan sprida bartonella. Bromsar bits samt myggen som vi vet sprider Tularemi (harpest) och Ockelbosjukan (ett virus).

 ZeroBugs Human skickar enligt tillverkaren ut signaler som avvisar fästingar.

Hur man tar bort en fästing

Om du är smittad så donera inte blod!

Ju fler rävar och mårdar desto färre sjukdomsbärande fästingar


Rovdjur som tar gnagare minskar antalet fästingar som bär på smittor som borrelia i ett område, enligt en ny studie som publicerats i The Royal Society. Det anses till och med vara det effektivaste sättet att bekämpa fästingsmittor.

Studien från Nederländerna pågick i två år. Under den här tiden filmade kameror på 20 olika platser för att mäta aktiviteten av rödrävar och mårdar, hundratals gnagare samlades in från samma områden för att räkna fästingar och testa dem för sjukdomar. Det genomfördes även inventeringar av fästingar med filtar längs marken.


Studien visade att områden med rävar och mårdar hade 85 procent färre infekterade fästingar än i områden med få rovdjur där omfattande jakt på rävar tillämpas. I snitt minskade antalet nykläckta fästingar på mössen till 10-20 procent där det fanns gott om rovdjur som tar gnagare.

Anmärkningsvärt ledde dock inte förekomsten av många rovdjur till att gnagarpopulationen minskade nämnvärt. Istället tror Tim R. Hofmeester, som ledde studien, att det minskade antalet fästingar beror på att gnagarna håller sig mer gömda under marken när rovdjur är i närheten.


– Det här är den första studien som empiriskt visar att rovdjur är bra för din hälsa med hänsyn till fästingburna smittor, säger Taal Levi, ekolog vid Oregon State University till NY Times.

Taal Levi menar också att rovdjur verkar vara det hittills effektivaste sättet att minska fästingspridda sjukdomar. Att skjuta rådjur (som har många fästingar) eller spruta bekämpningsmedel har hittills inte fungerat speciellt bra.

Källor: NY Times och The Royal Society


Erik

Chefredaktör och grundare av Natursidan.se.

Källa: 

https://www.natursidan.se/nyheter/ju-fler-ravar-och-mardar-desto-farre-sjukdomsbarande-fastingar/?fbclid=IwAR0q0V-mroSF2-pIFkWvsvFhtNjq3vv-rdFBObAomnUeGnWEJSCy-e3VzYU


Vad avgör om det finns mycket fästingar?


Vad avgör egentligen om det finns mycket fästingar i ett område? Var trivs de bäst, vilka fiender har de och hur påverkas de av klimatförändringarna. 


Thomas Jaenson är en av de forskare som media gärna hör av sig till för att få kommentarer om ”monsterfästingar”, ”jättefästingar” och annat som har med dessa kryp att göra. Han är professor i medicinsk entomologi vid Institutionen för organismbiologi på Uppsala universitet och har i mer än 30 år forskat på fästingar och fästingöverförda infektioner. För Natursidan berättar han mer om deras sätt att leva, vad som får dem att öka i antal och vad som missgynnar dem.


Grundläggande fästing-fakta
Först och främst – fästingar är inte insekter. De är spindeldjur och bara i Sverige finns ungefär 20 arter, men det är framför allt den som heter ”vanlig fästing” som vi människor får närkontakt med. De flesta andra fästingar går på fåglar, fladdermöss eller andra djur.


Den vanliga fästingen har fyra utvecklingsstadier. Ur äggen kläcks små larver som inte rör sig så mycket, men suger blod från de flesta djur – sorkar, fåglar, rådjur eller människor. När de sugit i sig tillräckligt med blod utvecklas de till så kallade nymfer (halvvuxna). Nymfer kan dyka upp lite varstans eftersom de transporterats runt av larvernas värddjur. Nymfen suger gärna blod från människor och när den är klar utvecklas den till en vuxen fästing. Vuxna hannar suger inte blod utan letar istället efter en hona att para sig med. Parningen sker oftast på rådjur eller andra större djur som honan kan suga tillräckligt med blod ur.. När hon efter drygt en vecka har sugit sig full med blod lösgör hon sig från värddjuret och faller till marken. Där kan hon lägga över 2000 ägg. Den här livscykeln tar mellan tre och fem år beroende på hur kallt det är.

Fästingars livscykel. Bild: Public Domain, Link

Trivs de i oklippta gräsmattor och ängar?
Det är ganska vanligt att höra att fästingar trivs i högt gräs och att hårdklippta gräsmattor är bra om man vill slippa fästingar i trädgården. Men hur är det egentligen med det?

– Flera studier visar att den vanliga fästingen Ixodes ricinus förekommer i större antal i biotoper med buskvegetation och träd än i öppnare marker, berättar Thomas Jaenson.

Det beror bland annat på att fästingar måste ha hög markfuktighet och inte alltför hög temperatur nära marken för att överleva.
– I biotoper med ett träd- och buskskikt är luftfuktigheten högre och fuktighets- och temperaturvariationerna under dygnet lägre än i öppnare biotoper med endast ett mark- och fältskikt. I sådana biotoper kan marktemperaturen soliga sommardagar bli mycket hög och luftfuktigheten mycket låg vilket kan döda fästingarna, speciellt om de inte kan krypa ner och skydda sig under förnan där det är fuktigare och svalare. 


Fästingarna kan inte skydda sig mot värmen i en öppen, trädlös gräsmark med ett tunt eller obefintligt förnaskikt. I ett område med frodig markvegetation är mikroklimatet mindre utsatt för sol och värme, inte minst om det dessutom skyddas av ett busk- och trädskikt. 
– Fästingarna har alltså större överlevnadsmöjligheter i en skog än på en äng. Sämst möjligheter att överleva har fästingar i en gräsmatta med kortklippt gräs.

Höjden på gräset är inte viktigaste faktorn
Men det är ändå inte höjden på gräset som är viktigast för om det finns många fästingar i ett område, berättar Thomas Jaenson. 
– Helt avgörande för fästingtätheten är förekomsten av stora eller medelstora däggdjur i området. Ett enda rådjur eller en enda kronhjort kan förse åtskilliga fästinghonor med blod. Varje blodfylld fästinghona har potentialen att producera avkomma i form av över 2 000 ägg som utvecklas till små fästinglarver.


Förutom rådjur och kronhjortar är även skogsharar optimala värddjur för fästingar i alla tre stadier. Eftersom dessa djur hellre rör sig i frodiga ängsmarker och lövskogar än välansade gräsmattor så påverkar det också var fästingar hittas. 

– Slutsatsen blir att en artfattig, kortklippt, artificiell biotop som en gräsmatta, generellt sett, hyser ett genomsnittligt lägre antal fästingar än en mer naturlig, artrik ängsmark, lövskog eller blandskog, säger Thomas Jaenson. 

Rådjur är viktiga värddjur för fästingar. Foto: Erik Hansson

Vilka andra faktorer påverkar om det är mycket fästingar i ett visst område?
– Som redan nämnts är förekomsten av stora eller medelstora värddjur (däggdjur) för fästingarna den helt avgörande faktorn. Fästinghonorna (av arten Ixodes ricinus) tar mycket sällan eller aldrig blod från små däggdjur och fåglar. Detta är en viktig anledning till varför relativt stora däggdjur som harar och hjortdjur är optimala värddjur för fästingen. Höga stängsel runt trädgårdar är ett effektivt skydd mot rådjur (och harar) som annars kan bära med sig blodfyllda fästinghonor in i trädgårdarna. Metoden skyddar dock inte mot fåglar och smärre däggdjur som kan föra in blodfyllda fästinglarver och fästingnymfer in i trädgårdarna.


Vad missgynnar fästingar?
Vad som gynnar fästingar är därmed klarlagt. Frågan är om det finns faktorer eller andra arter som gör att de minskar i antal?

Thomas Jaenson berättar att brist på värddjur är den huvudsakliga dödsorsaken för fästingar. Utan blod svälter fästingarna till döds. Men det finns också många andra faktorer. Om det inte är fuktigt i marken eller luften dör fästingar av uttorkning och de tål inte heller höga temperaturer i kombination med torr mark och torr luft. Fästingar har också svårt att klara ett snöfritt markskikt vintertid samtidigt som temperaturen varierar kraftigt så att marken fryser och tinar om vartannat.

Det finns också många olika djur som äter, parasiterar på eller på andra sätt drabbar fästingar. Fåglar som rödhake, koltrast och andra trastarter som ofta födosöker på marken i fästingbiotoper äter fästingar och det gäller antagligen även vissa arter av myror, spindlar och jordlöpare. Det finns även parasitsteklar som Ixodiphagus hunteri som kan ge sig på fästingar, men dock inte i sådan omfattning att de kraftigt minskar fästingförekomsten. 


Hur förväntas den vanliga fästingen påverkas av klimatförändringarna?
– Det varmare och fuktigare klimatet i Norrland och stora delar av övriga Sverige kommer att gynna fästingförekomsten. Ett betydligt varmare klimat i södra Sverige kan komma att missgynna den vanliga fästingen. Men det varmare klimatet kan innebära att andra fästingarter som nu lever i Medelhavsområdet och södra Europa kan komma att etablera sig i södra Sverige. Tecken på detta såg vi redan förra sommaren när ett stort antal adulta Hyalomma-fästingar påträffades på hästar i södra Sverige.

Vi kan förvänta oss att sjukdomar som borrelia och TBE i framtiden sprider sig till större delar av landet, men även att nya sjukdomar följer med nya fästingarter som etablerar sig hos oss. 

Då, precis som nu, kommer fästingar vara en naturlig del av vår närmiljö.


Erik

Chefredaktör och grundare av Natursidan.se.
Källa: 

https://www.natursidan.se/nyheter/vad-avgor-om-det-finns-mycket-fastingar/?fbclid=IwAR0ey_N5QHPbXzpkZ2llFMLJABG-I89KprZ4fbjERf27p6hhtDZjig92HFQ

Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved

NYHETER

Nyheter 2021

-CDC Smittskyddsinstitutet i USA uppdaterar sina borrelia-siffror. De uppskattar nu 476,000 fall per år -- högst någonsin. Här är CDC-rapport

Nyheter 2020

-Ny forskningsstudie visar att borreliainfektion förändrar immunförsvaret så att

det attackerar de friska cellerna i människokroppen istället för borrelia bakterierna.

Borreliabakterierna har visat sig stoppa kommunikationen mellan dendritceller och T-celler , vilket normalt signalerar för ett svar mot utländska inkräktare.

Studien, utförd av forskare vid Johns Hopkins Lyme Disease Clinical Research Center ,

Läs mer här


-Studien finner att fästingar väljer människor framför hundar när temperaturen stiger

Forskarna lade en människa i en låda, en hund i en annan och såg vilka fästingarna föredrog

Läs mer här


-Professor Mark Soloski från Johns Hopkins University presenterade forskningen från SLICE studien och de ser att de personer som inte blir bättre på standardbehandlingen mot borrelia utan får långvarig borrelia, de har ett annorlunda svar från sitt immunsystem, de har speciellt tittat på hur T-cellerna reagerar. De vet ej varför ännu, men deras immunsystem skiljer sig mot de som blir friska.

I allmänhet verkar patienter med mildare symtom ha normala vita blodkroppar och levernivåer, medan patienter med fler symtom uppvisar låga lymfocyter (en typ av vita blodkroppar) och högre levernivåer. Dessutom har JHU-forskarna funnit att ett signalprotein särskilt T-cellkemokinet som kallas CCL19, förblir förhöjt i gruppen patienter som inte förbättras efter standardbehandling för borrelia. Hos 70-90% av patienterna som blir friska  efter behandlingen började CCL19-nivåerna återgå till normala 3-4 veckor efter behandlingen. Hos de långvarigt sjuka förblir CCL19 förhöjd ett år efter behandlingen.

Professor Soloski sa att det onormala immunmönstret de har sett hos patienter verkar vara förutsägbart för långvarigt sjuka i borrelia "som ett fingeravtryck." Forskarna spekulerar i att de förhöjda CCL19-nivåerna är ett resultat av en pågående immundriven reaktion.

Läs mer här


-Professor Monica Embers från Tulane University forskning förklarar hur Borrelia spirocheter aktiverar immunsuppression. Hennes forskning har noterat ett mönster där ett tidigt robust immunsvar (B-cell) svar förutsäger bättre kliniska resultat, medan fler patienter med kronisk borrelia har indikationer på nedsatt immunsvar. Läs mer här


-Yale-forskare har upptäckt ett protein som hjälper till att skydda människor från borrelia infektion, ett resultat som kan hjälpa till att diagnostisera och behandla denna infektion. Fikrig och hans kollegor undersöker om personer med högre nivåer av proteinet PGLYRP1 kan vara mindre mottagliga för infektion av  B. burgdorferi , vilket skulle hjälpa till att förklara varför vissa infekterade individer har bättre resultat. "Att stimulera människors förmåga att göra mer av detta protein kan hjälpa till att bekämpa infektioner", säger forskarna.

Läs mer här


-Dr Horowits: Dapsone + doxycyklin + rifampin mycket effektivt för kronisk borrelia med co-infektioner som bartonella och babesia Läs mer här


-Genomgång av de alternativ och terapier som cirkulerar  för borrelia-patienter med co-infektioner. Här underbyggt med statistik.

Läs här


-Fästingar gömmer sig gärna bland fallande löv Läs här 


-Vitlök skyddar mot fästingar enligt studie Läs här 


-Brev till alla vårdcentraler m fl i Sverige Läs här 


-I Sofias Änglar-

Läkarna sa att Robin led av psykisk ohälsa – blev förlamad av borrelia Läs här 


-Olika infektioner fästingen har manipulerar fästingens beteende Läs här


-Några fler kändisar har fått borrelia: 

Bella Hadids Läs här

Amy Schumer Läs här


-Fästingsäsongen 2020: Allvarliga sjukdomen glöms bort i pandemin Läs här


-THE NEED FOR AN ALTERNATIVE TO CURRENT ANTIBODY-BASED LYME DISEASE DIAGNOSTIC TESTS

by Timothy J. Sellati, Ph.D., Chief Scientific Officer, Global Lyme Alliance Läs här


-Medlemsträff  för att fira föreningens 15 år jubileum är flyttat till 30 april-2 maj 2021 Läs mer på sidan om Medlemsträffar


-EPA har godkänt nootkatone, som finns i cederträ och grapefrukt. Det avvisar fästingar, myggor och andra farliga insekter i timmar, men är säkert nog att äta. Läs mer här

- Brev till Läkartidningarna från föreningen Läs här på sidan


-Fästingbett orsakade 3 sjukdomar hos äldre kvinna

Läs mer här


-Borrelia burgdorferi hittades i bröstmjölk Läs mer här


-Varmare klimat lockar springande fästing från Afrika Läs mer här


-5 saker du inte visste om fästingar2020 riskerar att bli ett rekordår för fästingar i Sverige.  Läs mer här

-TBE-smittade Emil låg ett halvår på sjukhus Läs mer här 


-TBE utbrott pga opastöriserad ost i Frankrike

Läs här 


-Fästingparasiten babesia ökar i Sverige

Läs här


-Mild vinter = många fästingar Lyssna här


-Nyhetsbrev från North Tick ett forskningsprojekt Läs har på första sidan

Läs om projektet här


-Föreläsning om Babesia i sept i Lund Läs här

-Varannan fästing bär på borreliabakterie i södra Finland Läs här 


-En oväntad konsekvens av coronapandemin är att vi troligtvis kommer få se ett ökat antal TBE-fall det här året och nästa år.Läs här


-Hur skiljer jag tecken och symtom på akut borrelia-sjukdom från COVID-19? Läs här (engelska)


-Fårmjölk nytt sätt kartlägga fästingar med TBE-smitta. Läs här

-Azlocillin kan vara den potentiella läkemedelskandidaten mot svårbehandlad Borrelia burgdorferi sensu stricto JLB31 Läs här (engelska)

-Fästingar finns nu över hela landet och risken att drabbas av borrelia om man blir fästingbiten är nu lika stor var man än befinner sig i Sverige. Läs här 

-I år fyller föreningen 15 år


-Justin Bieber drabbad av borrelia och körtelfeber. Läs här 


-Den svenska sommarplågan fästingen brukar gå i dvala på vintern. Men när vintrarna blir milda, som den vi har nu, kan de ibland vakna i förtid. Läs här

Nyheter 2019

-Första fallen av miyamotoi-borrelios med meningit i Sverige

Miyamotoi-borrelios är en typ av återfallsfeber som orsakas av bakterien Borrelia miyamotoi. Läs här 


-Mycket borrelia hos taigafästingar i Norrbotten. Läs här 


-Professor: Parasitstekeln ger hopp om att fästingen kan bekämpas. Läs här


-Vilka bakterier som sprids av fästingar påverkas av fukthalten i miljön Läs  här


-Hade borrelia – ordinerades sjukgymnastik. Läs hela artikeln här


-Nätläkare misstog borrelia för utbrändhet. Läs hela artikeln här


-Tv-bagaren drabbad av livsfarlig sjukdomSébastien Boudet: han drabbades av den livsfarliga fästingsjukdomen TBE. Läs  här 


-TBE-fallen ökade på Gotland i sommar SVT Nyheter.

-Svante berättar om TBE-sjukdomen i ny bok – ”fruktansvärt”.Läs  här


- Oli Bragason, 48, fick TBE, fästingburen hjärninflammation.
I dag är han helt beroende av andras hjälp. Läs här


-Hob håller fästingarna borta från hunden med kokosolja. Läs hela artikeln här


-Dessvärre verkar nu den fruktade Tajgafästingen sprida sig i norra Sverige.Fästingen kan bära med sig en farligare typ av TBE-virus, och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har startat en ny insamling av fästingar för att få mer information om deras utbredning i norr. Läs här


-ALMEDALEN 2019 Borrelia och TBE föreningen har varit i Almedalen i sommar och pratat med olika inom vårdsektorn, politiker mm samt spridit information och bla satt upp varningsskyltar som de som finns i tyska skogar, detta uppmärksammades och ordförande Janna Strandli blev intervjuad om fästingsproblemet Lyssna här


-Vad fästingsaliv gör för människokroppen. Fästingar använder sin saliv för att skapa en "sjö av blod" inuti sina värdar. Läs hela artikeln här (engelska)

-Fästingburna sjukdomen babesios ökar. Läs här


-Forskare efterlyser ovanliga fästingar. Skicka in. Läs hela artikeln här


-Disulfiram (Tetraethylthiuram Disulfide) vid behandling av borrelia-sjukdom och babesios: Rapport om erfarenhet i tre fall Läs här (engelska)

Nyheter 2018

-Fästingbakterie kopplas till ögonsjukdomTyfusliknande så kallade rickettsiabakterier som sprids av fästingar kan vara en förbisedd orsak till en del fall av hittills oförklarad inflammation inuti ögat, uveit. Läs hela artikeln här


-Ordförande Janna https://www.expressen.se/tv/nyheter/det-ar-svart-att-blir-av-med-borrelia/

Nyheter 2017

-En ny fästingart som kan sprida flera sjukdomar till människa och en dödlig hundsmitta har hittats i Danmark och Sverige. Läs här 


-Fick allvarligt hjärtfel av borrelia Läs  här


-Rickettsia helvetica utbredd i Sverige Läs r