Varför får drabbade inte vård i Sverige

BORRELIA - TBE - RICKETTSIA - ANAPLASMA/ERLICHIA - BABESIA - BARTONELLA - NEO-ERLICHIA - TULAREMI - BORRELIA MIYAMOTOI


Varför drabbade inte får bra vård i Sverige


Bakgrunden till Borreliakonflikten ILADS versus IDSA


Borreliabehandling utomlands


I USA är sedan början av 1990-talet borreliafrågan starkt polariserad, med två huvudinriktningar:

Infectious Diseases Society of America (IDSA) anser att all borrelia är lätt att diagnosticera och lätt att behandla.

Enligt dem är kronisk borrelia mycket sällsynt och långvarig antibiotikabehandling verkningslös eller skadlig.

De ger ut en behandlingsrekommendation där det medicinska och vetenskapliga underlaget huvudsakligen är studier utförda av 14 forskare som leds av Dr Alan Steere. De har massproducerat studier upplagda så att resultaten styrker IDSA riktlinjer.


IDSA och Steere-gruppen har länge ansetts företräda de amerikanska sjukförsäkringsbolagens intressen. Försäkringsbolagen använder IDSA guidelines som ett medel för att begränsa ersättning för borreliabehandling.Den andra fronten består av:


International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS), som är en sammanslutning av läkare och forskare med lång praktisk och forskningsbaserad erfarenhet av borrelia.


ILADS ger ut egna anvisningar för diagnos och behandling, utbildar och anordnar konferenser/symposier i USA och Europa.Grundsynen är att långvarig borrelia är vanlig, att den ofta kompliceras av co-infektioner av andra fästingburna patogener, att diagnosen främst är klinisk och inte helt kan baseras på tester/analyser p.g.a. deras osäkerhet. Man anser att behandling ska göras så kraftfullt och länge som behövs, vilket oftast innebär många månader och i vissa fall flera år.


Praktiserande läkare som är kunniga på borrelia och co-infektioner, ställer diagnos och behandlar enligt ILADS’guidelines. Dessa är för närvarande de riktlinjer som presenteras på The National Guideline Clearinghouse Website (NGC), USA. NGC är de federala (statliga) myndigheternas nätbaserade tjänst som förser sjukvårdspersonal och försäkringsbolag med gällande uppdaterade riktlinjer för hälso- och sjukvård. Där har man valt att lägga in ILADS:s riktlinjer medan man plockat bort IDSA:s då de inte levt upp till de kvalitetskriterier man ställer. Den senaste revisionen gällande IDSA:s riktlinjer för behandling gjordes 2006, alltså 11 år sedan. Dessa är nu under utredning och uppdatering. En panel som har till uppgift för att granska dessa arbetar sedan en tid tillbaka med det och ILADS:s har en representant som deltar i detta.


Center for Disease Control (amerikanska läkemedelsverket) har IDSA:s riktlinjer kvar.


Ett antal delstater i USA har lagstiftat för att skydda läkare som behandlar långvarig borrelia och co-infektioner med kraftigare och mer långvariga antibiotikabehandlingar.


I Tyskland finns också företrädare för de båda huvudsakliga åsikterna om långvarig borrelia och dess behandling. Det är inte alls samma konfrontation som i USA utan myndigheterna har mer respekt för läkares medicinska kunskap och erfarenhet.


Ca 140 borreliakunniga läkare är med i en sammanslutning, Deutsche Borreliose-Gesellschaft. De har gett ut riktlinjer för diagnos och behandling liknande ILADS:s och anordnar även årliga konferenser inom detta behandlingsområde.

Forskning om borrelia görs på flera tyska universitet.


För de borreliadrabbade finns den nationella organisationen Borreliose-Bund, och ca 70 lokala Beratungstellen. Närmare 20 tyska böcker om Borreliose har publicerats, och omfattande information finns på internet.

Övriga Europa har offentlig sjukvård riktlinjer som i huvudsak baseras på den amerikanska linjen enligt IDSA. Men i många länder finns privatläkare eller kliniker som behandlar enligt ILADS, och kvalificerad forskning pågår på flera universitetssjukhus.


I Frankrike är Professor Christian Peronne en av förespråkarna för ILADS:s behandlingsriktlinjer. Han är specialist inom området infektionssjukdomar och chef på Infektionskliniken vid ett av universitetssjukhusen i Frankrike. 2016 lämnade han och ytterligare 100 franska läkare in en vädjan till Frankrikes hälsovårdsmyndigheter att uppmärksamma behovet av att undanröja de hinder som försenar utvecklingen när det gäller medicinsk forskning och vård när det gäller borrelia och co-infektioner.I de flesta europeiska länder finns föreningar för borreliadrabbade.Riktlinjer för Borreliadiagnos och behandling i Sverige:


- Läkemedelsverkets information 4:2009. Den är helt en kopia av IDSA guidelines.

- Bakgrundsdokumentation till 4:2009: Är en sammanfattning av åsikter och forskningsresultat från Steere-gruppen och dess svenska kollegor. Alternativa behandlingar och forskningsresultat nämns kort och avfärdas.

-Se https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Borrelia/

Information:

- Den officiella informationen inom svensk sjukvård är utformad enligt IDSA:s riktlinjer och är den uppfattning som framförs av de tongivande medicinska representanterna i denna fråga.

- Det ges ingen information alls om de alternativ till diagnos och behandling som finns internationellt sett. Inte heller redovisas ILADS riktlinjer, dess bakgrund, resultat och omfattning när det gäller forskning och behandling i andra länder.


Primärvården (offentlig och privat):


Kunskapen om borrelia och co-infektioner är mycket bristfällig och det lilla som finns följer IDSA:s uppfattning. Det finns en ovilja hos de flesta primärvårdsläkare att ha borreliadrabbade som patienter, dels för att det är en i Sverige kontroversiell sjukdom men också därför att patienterna är resurskrävande p.g.a. den komplicerade symtombilden, och därmed inte lönsamma. Organiseringen och den politiska styrningen av den svenska sjukvården och ersättningssystemen, fungerar som en bromskloss och är bidragande orsaker till de idag låsta positionerna.

Ytterligare en komplicerande faktor är det i sig lovvärda arbetet att försöka få stopp på den ökande resistensutvecklingen när det gäller antibiotika. Sedan 10 år tillbaka kontrollerar organisationen STRAMA all förskrivning av antibiotika och myndigheterna kan lätt spåra vem som skriver ut vad och hur länge. Denna organisations arbete syftar till att förhindra resistensutveckling men den är egentligen inget problem när det gäller behandlingstider för borrelia och co-infektioner som måste vara långa; det är för korta behandlingar som ger upphov till resistens, samt djurhållningen, som står för 70 % av detta ökande problem.


Men i fallet med patienter som har långvariga borrelia- och co-infektioner blir de enda mediciner man har att tillgå i dagens läge förvägrade denna patientgrupp, och denna offras på ett godtyckligt sätt.Specialistvården:


Fungerar helt enligt IDSA:s rekommendation. De ledande borreliaspecialisterna har disputerat och fått sina överläkartjänster baserat på studier som är mer eller mindre kopior av Steere-gruppens studier.ILADS-anslutna läkare i Sverige:


- Det finns en ILADS-läkare i Sverige. Hans läkarlegitimation drogs in av HSAN (Hälso- och Sjukvårdsansvarsnämnden) i mars 2017 för att han behandlat patienter med borrelia-och co-infektioner med långa antibiotikakurer. Tillsammans med sin advokat har han överklagat detta till förvaltningsdomstolen.Alternativ behandling:


- Det har funnits ett begränsat utbud av alternativmedicinska behandlingar  (ört/plantextrakt-protokoll, elektromagnetisk biofeedback, olika avgiftningsprotokoll, intravenös behandling med C-vitamin mm) men det har börjat dyka upp fler. En av få behandlingsmetoder där det finns redovisad forskning är Cowden-protokollet.

Dessa behandlingsformer kan sällan vara den enda behandlingen för dessa svåra infektionstillstånd utan fungerar mer som ett komplement till medicinsk behandling med olika typer av mediciner.Slutsats:


Sverige är unikt bland utvecklade länder genom att man inom det medicinska etablissemanget fortfarande bara diskuterar frågan utifrån ett trettio år gammalt behandlingsprotokoll. Den behandling man använder sig av i Sverige gäller för en ny, okomplicerad borreliainfektion, inte en långvarig sådan och heller inte co-infektioner.

Många av de co-infektioner fästingar bär på, och man kan smittas av vid ett och samma bett, har upptäckts och kartlagts det senaste decenniet. Dessa co-infektioner man hittills funnit är ett tjugotal än så länge och fler upptäcks hela tiden. Dessa, och långvarig borrelia, behöver behandlas längre tid och med fler kombinationer av mediciner och antibiotika än man gör i Sverige idag.


Enligt amerikanska ILADS-läkare är Sverige fortfarande kvar där USA var för 20 år sedan, när det gäller synen på detta komplicerade infektionssjukdomskomplex.
Lyssna på denna https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/249531?programid=1272


och titta på denna  Under Our Skin, http://borrelia-tbe.se/information/videos%20om%20borrelia/dokument%C3%A4rer.html

Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved

NYHETER

Nyheter 2021

-CDC Smittskyddsinstitutet i USA uppdaterar sina borrelia-siffror. De uppskattar nu 476,000 fall per år -- högst någonsin. Här är CDC-rapport

Nyheter 2020

-Ny forskningsstudie visar att borreliainfektion förändrar immunförsvaret så att

det attackerar de friska cellerna i människokroppen istället för borrelia bakterierna.

Borreliabakterierna har visat sig stoppa kommunikationen mellan dendritceller och T-celler , vilket normalt signalerar för ett svar mot utländska inkräktare.

Studien, utförd av forskare vid Johns Hopkins Lyme Disease Clinical Research Center ,

Läs mer här


-Studien finner att fästingar väljer människor framför hundar när temperaturen stiger

Forskarna lade en människa i en låda, en hund i en annan och såg vilka fästingarna föredrog

Läs mer här


-Professor Mark Soloski från Johns Hopkins University presenterade forskningen från SLICE studien och de ser att de personer som inte blir bättre på standardbehandlingen mot borrelia utan får långvarig borrelia, de har ett annorlunda svar från sitt immunsystem, de har speciellt tittat på hur T-cellerna reagerar. De vet ej varför ännu, men deras immunsystem skiljer sig mot de som blir friska.

I allmänhet verkar patienter med mildare symtom ha normala vita blodkroppar och levernivåer, medan patienter med fler symtom uppvisar låga lymfocyter (en typ av vita blodkroppar) och högre levernivåer. Dessutom har JHU-forskarna funnit att ett signalprotein särskilt T-cellkemokinet som kallas CCL19, förblir förhöjt i gruppen patienter som inte förbättras efter standardbehandling för borrelia. Hos 70-90% av patienterna som blir friska  efter behandlingen började CCL19-nivåerna återgå till normala 3-4 veckor efter behandlingen. Hos de långvarigt sjuka förblir CCL19 förhöjd ett år efter behandlingen.

Professor Soloski sa att det onormala immunmönstret de har sett hos patienter verkar vara förutsägbart för långvarigt sjuka i borrelia "som ett fingeravtryck." Forskarna spekulerar i att de förhöjda CCL19-nivåerna är ett resultat av en pågående immundriven reaktion.

Läs mer här


-Professor Monica Embers från Tulane University forskning förklarar hur Borrelia spirocheter aktiverar immunsuppression. Hennes forskning har noterat ett mönster där ett tidigt robust immunsvar (B-cell) svar förutsäger bättre kliniska resultat, medan fler patienter med kronisk borrelia har indikationer på nedsatt immunsvar. Läs mer här


-Yale-forskare har upptäckt ett protein som hjälper till att skydda människor från borrelia infektion, ett resultat som kan hjälpa till att diagnostisera och behandla denna infektion. Fikrig och hans kollegor undersöker om personer med högre nivåer av proteinet PGLYRP1 kan vara mindre mottagliga för infektion av  B. burgdorferi , vilket skulle hjälpa till att förklara varför vissa infekterade individer har bättre resultat. "Att stimulera människors förmåga att göra mer av detta protein kan hjälpa till att bekämpa infektioner", säger forskarna.

Läs mer här


-Dr Horowits: Dapsone + doxycyklin + rifampin mycket effektivt för kronisk borrelia med co-infektioner som bartonella och babesia Läs mer här


-Genomgång av de alternativ och terapier som cirkulerar  för borrelia-patienter med co-infektioner. Här underbyggt med statistik.

Läs här


-Fästingar gömmer sig gärna bland fallande löv Läs här 


-Vitlök skyddar mot fästingar enligt studie Läs här 


-Brev till alla vårdcentraler m fl i Sverige Läs här 


-I Sofias Änglar-

Läkarna sa att Robin led av psykisk ohälsa – blev förlamad av borrelia Läs här 


-Olika infektioner fästingen har manipulerar fästingens beteende Läs här


-Några fler kändisar har fått borrelia: 

Bella Hadids Läs här

Amy Schumer Läs här


-Fästingsäsongen 2020: Allvarliga sjukdomen glöms bort i pandemin Läs här


-THE NEED FOR AN ALTERNATIVE TO CURRENT ANTIBODY-BASED LYME DISEASE DIAGNOSTIC TESTS

by Timothy J. Sellati, Ph.D., Chief Scientific Officer, Global Lyme Alliance Läs här


-Medlemsträff  för att fira föreningens 15 år jubileum är flyttat till 30 april-2 maj 2021 Läs mer på sidan om Medlemsträffar


-EPA har godkänt nootkatone, som finns i cederträ och grapefrukt. Det avvisar fästingar, myggor och andra farliga insekter i timmar, men är säkert nog att äta. Läs mer här

- Brev till Läkartidningarna från föreningen Läs här på sidan


-Fästingbett orsakade 3 sjukdomar hos äldre kvinna

Läs mer här


-Borrelia burgdorferi hittades i bröstmjölk Läs mer här


-Varmare klimat lockar springande fästing från Afrika Läs mer här


-5 saker du inte visste om fästingar2020 riskerar att bli ett rekordår för fästingar i Sverige.  Läs mer här

-TBE-smittade Emil låg ett halvår på sjukhus Läs mer här 


-TBE utbrott pga opastöriserad ost i Frankrike

Läs här 


-Fästingparasiten babesia ökar i Sverige

Läs här


-Mild vinter = många fästingar Lyssna här


-Nyhetsbrev från North Tick ett forskningsprojekt Läs har på första sidan

Läs om projektet här


-Föreläsning om Babesia i sept i Lund Läs här

-Varannan fästing bär på borreliabakterie i södra Finland Läs här 


-En oväntad konsekvens av coronapandemin är att vi troligtvis kommer få se ett ökat antal TBE-fall det här året och nästa år.Läs här


-Hur skiljer jag tecken och symtom på akut borrelia-sjukdom från COVID-19? Läs här (engelska)


-Fårmjölk nytt sätt kartlägga fästingar med TBE-smitta. Läs här

-Azlocillin kan vara den potentiella läkemedelskandidaten mot svårbehandlad Borrelia burgdorferi sensu stricto JLB31 Läs här (engelska)

-Fästingar finns nu över hela landet och risken att drabbas av borrelia om man blir fästingbiten är nu lika stor var man än befinner sig i Sverige. Läs här 

-I år fyller föreningen 15 år


-Justin Bieber drabbad av borrelia och körtelfeber. Läs här 


-Den svenska sommarplågan fästingen brukar gå i dvala på vintern. Men när vintrarna blir milda, som den vi har nu, kan de ibland vakna i förtid. Läs här

Nyheter 2019

-Första fallen av miyamotoi-borrelios med meningit i Sverige

Miyamotoi-borrelios är en typ av återfallsfeber som orsakas av bakterien Borrelia miyamotoi. Läs här 


-Mycket borrelia hos taigafästingar i Norrbotten. Läs här 


-Professor: Parasitstekeln ger hopp om att fästingen kan bekämpas. Läs här


-Vilka bakterier som sprids av fästingar påverkas av fukthalten i miljön Läs  här


-Hade borrelia – ordinerades sjukgymnastik. Läs hela artikeln här


-Nätläkare misstog borrelia för utbrändhet. Läs hela artikeln här


-Tv-bagaren drabbad av livsfarlig sjukdomSébastien Boudet: han drabbades av den livsfarliga fästingsjukdomen TBE. Läs  här 


-TBE-fallen ökade på Gotland i sommar SVT Nyheter.

-Svante berättar om TBE-sjukdomen i ny bok – ”fruktansvärt”.Läs  här


- Oli Bragason, 48, fick TBE, fästingburen hjärninflammation.
I dag är han helt beroende av andras hjälp. Läs här


-Hob håller fästingarna borta från hunden med kokosolja. Läs hela artikeln här


-Dessvärre verkar nu den fruktade Tajgafästingen sprida sig i norra Sverige.Fästingen kan bära med sig en farligare typ av TBE-virus, och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har startat en ny insamling av fästingar för att få mer information om deras utbredning i norr. Läs här


-ALMEDALEN 2019 Borrelia och TBE föreningen har varit i Almedalen i sommar och pratat med olika inom vårdsektorn, politiker mm samt spridit information och bla satt upp varningsskyltar som de som finns i tyska skogar, detta uppmärksammades och ordförande Janna Strandli blev intervjuad om fästingsproblemet Lyssna här


-Vad fästingsaliv gör för människokroppen. Fästingar använder sin saliv för att skapa en "sjö av blod" inuti sina värdar. Läs hela artikeln här (engelska)

-Fästingburna sjukdomen babesios ökar. Läs här


-Forskare efterlyser ovanliga fästingar. Skicka in. Läs hela artikeln här


-Disulfiram (Tetraethylthiuram Disulfide) vid behandling av borrelia-sjukdom och babesios: Rapport om erfarenhet i tre fall Läs här (engelska)

Nyheter 2018

-Fästingbakterie kopplas till ögonsjukdomTyfusliknande så kallade rickettsiabakterier som sprids av fästingar kan vara en förbisedd orsak till en del fall av hittills oförklarad inflammation inuti ögat, uveit. Läs hela artikeln här


-Ordförande Janna https://www.expressen.se/tv/nyheter/det-ar-svart-att-blir-av-med-borrelia/

Nyheter 2017

-En ny fästingart som kan sprida flera sjukdomar till människa och en dödlig hundsmitta har hittats i Danmark och Sverige. Läs här 


-Fick allvarligt hjärtfel av borrelia Läs  här


-Rickettsia helvetica utbredd i Sverige Läs r