Anteckningar NorVect 2015

BORRELIA - TBE - RICKETTSIA - ANAPLASMA/ERLICHIA - BABESIA - BARTONELLA - NEO-ERLICHIA - TULAREMI - BORRELIA MIYAMOTOI

Norvect Föreläsningar maj 2015


Gad Baneth

Gad Baneth är professor i veterinärmedicin med fokus på parasitologi och infektionssjukdomar

vid veterinärmedicinska institutionen Hebrew University i Israel. Med lång

forskarbakgrund både i Israel och i USA, är han också verksam vid European College of

Veterinary Clinical Pathology och ytterligare andra institutioner världen över. För närvarande

medverkar han i studier av zoonoser och veterinärmedicinska sjukdomar i södra Europa,

Medelhavsområdet, Uzbekistan, Etiopien och Sydamerika. Dessa studier finansieras bl.a. av

EU, Bill & Melinda Gates Foundation och andra internationella forskningsinstitut. Han är

rådgivare för European Food Safety Authority när det gäller parasitsjukdomen Leishmaniasis

och hans forskningsfält rymmer kartläggning, diagnos och behandling av sjukdomar som bl a

innefattar borrelia, babesia, ehrlichia hos hund, hepatozoonos (fästing-sjukdom hos hund,

finns i Europa och USA) och dirofilariasis (hjärtmask).


Professor Baneths första föreläsning handlade om Babesia, en grupp fästingburna

protozoa-infektioner som kan smitta mellan djur och människa, sk zoonoser.

Världen över smittas både människor och djurarter av olika Babesia-stammar som infekterar

de röda blodkropparna som förstörs och orsakar allt från mindre allvarliga manifestationer till

svåra systemiska sjukdomstillstånd. 1956 konstaterades det första bekräftade fallet av Babesia

hos en människa och har sedan dess ansetts som en allvarlig och i vissa fall livshotande

zoonotisk infektion, speciellt hos personer som fått mjälten helt eller delvis bortopererad.

Babesia divergens, som är en parasit hos boskap, har i Europa visat sig vara den mest

framträdande orsaken till Babesios hos människa.


I USA är det framför allt i de östliga delarna av landet som stammen Babesia microti är orsak

till allvarliga infektioner, även hos personer med intakt mjälte. Denna infektion som sprids av

gnagare har också rapporterats i Europa, och flera studier visar att den finns hos fästingar i

både de norra och de centrala delarna av Europa. Flera nyupptäckta arter av Babesia har

erkänts som orsak till sjukdom hos människa. En av dessa är Babesia venatorum, en parasit

hos rådjur som sedan sprids till människan via fästingar. Den har hittills rapporterats i Italien,

Österrike och Tyskland. Också i Kalifornien rapporteras olika varianter; Babesia duncani och

ytterligare andra stammar som ännu inte är fullständigt kartlagda.


Anledningarna till att babesia-infektioner ökar i populationen är komplexa. Bidragande

orsaker är troligast ekologiska förändringar, ett ökande antal känsliga och mottagliga

individer (personer med nedsatt immunförsvar, HIV-infekterade samt spridning av babesiaparasiter

via blodtransfusioner) samt ökad kunskap om dessa parasitinfektioner.


Prof. Baneths andra föreläsning behandlade Ehrlichia (Anaplasma), infektioner

som sprids via fästingar till djur och människa. Infektionen Ehrlichia canis har varit känd för

att orsaka ehrlichia hos hundar och andra besläktade djur sedan 1935. Hos människan

upptäcktes infektionen först 1987, i USA, (Human Monocytropic Ehrlichiosis, HME). Dessa

båda stammar är nära besläktade och använder monocyter som värdceller.

Andra typer av Ehrlichia-stammar som t e x Ehrlichia Ewingii, infekterar granulocyterna och

förorsakar sjukdom hos både hundar och människa. Bakterien är nära besläktad med

Anaplasma phagocytophilum vilken orsakar infektion hos både husdjur och vilda

djurpopulationer. Olika fästing-stammar av arten Ixodes sprider smittan Human Granulocytic

Anaplasmosis (HGA) på norra halvklotet.


Den geografiska spridningen av dessa infektioner hänger samman med fästingarternas

utbredning. De uppvisar en liknande symtombild som innefattar feber, huvudvärk, problem

med antal röda och vita blodkroppar och ökad leverenzym-aktivitet. Neurologiska problem är

mest framträdande när det gäller HME och kan uppträda samtidigt med andra fästingburna

infektioner som Borreliosis och Babesiosis (orsakad av Babesia microti). Ehrlichiaformen

som smittar hundar uppvisar två varianter; en akut med feber och blödningstendenser,

(diathesis och trombocytopeni) samt en kronisk form med benmärgssuppression och

pancytopeni (brist på alla blodkroppar) som följd.


En relativt nyupptäckt intracellulär bakteriestam, ”Candidatus Neoehrlichia mikurensis”,

besläktad med Anaplasma-familjen, orsakar allvarlig sjukdom med feber och blodförgiftning

hos människor. Den upptäcktes först hos råttor (Rattus Norvegicus) och fästingar av arten

Ixodes ovatus i Japan. Det senaste decenniet har man nu rapporterat fall i Europa, Asien och

Afrika som sprids via fästingar, främst Ixodes ricinus i Europa och i övriga områden andra

Ixodes-arter .


Ovan nämnda Neoehrlichia är ett exempel på en nyupptäckt, ökande fästingsmitta som har

varit känd endast de senaste 10 åren och som har visat sig vara spridd i ett antal geografiska

regioner.


Liksom andra fästingburna smittor har den troligen länge cirkulerat inom djurpopulationer

och fästingar innan den dyker upp som förklaring av sjukdomstillstånd hos människan.


Den tredje föreläsningen av Prof Baneth behandlade Dirofilaria – ökande

filaria-infektioner (rundmaskar/nematoder) i Europa.

Filariainfektioner används ofta som benämning på en grupp infektionssjukdomar som

samtliga orsakas av nära besläktade rundmaskar (nematoder). Sjukdomen är en vektorburen

zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras från djur till människa.

Dessa zoonoser sprids av insekter som varierar från region till region. Några filariska arter är

mycket patogena organismer och kan förorsaka livshotande sjukdomstillstånd, medan andra

arter associeras med en asymtomatisk symtombild eller ger symtombild av mindre allvarlig

art.


Dirofilaria immitis och Dirofilaria repens är två filariska arter som sprids via myggor. Dessa

infektioner är på uppgång i Europa, sprids allt längre norrut, och smittar hund, katt och

människa. Filaria orsakat av D. Repens och som sprids av olika mygg-arter, förekommer i ett

antal regioner idag: Medelhavsområdet, södra Europa, Afrika och Sydostasien samt

rapporteras allt oftare i Öst- och Central-Europa.


Hundar, katter och rävar är värddjur för denna infektion medan människor som smittas inte

för smittan vidare, utan blir vad man kallar en ”dead end host”.

Hos hundar uppvisar infektionen symtom som svullnader i huden, hyperpigmentering eller

subkutana granulom innehållande rundmaskar.


Hos människan förökar sig masken i bindväven och förorsakar en inflammatorisk respons

som resulterar i svullnader/knutor runt masken. Dessa kan misstas för tumörer/cystor och

behandlas då felaktigt med kirurgi. Infektion med D. Repens hos människa kan bl a visa sig

som svullnader/knutor i lungor, könsorgan hos mannen, bukhinna och bindhinna samt

bröstvävnad. Infektioner kan kvarstå i upp till 8 år och kan hittas hos människor som vistats i

smittområden.


Dirofilaria immitis (hjärtmask) är främst en smitta som drabbar hundar i många delar av

världen. Hjärtmask hos hundar och vilda hunddjur kan förorsaka svåra skador på lungor,

hjärta och njurar och förekommer i södra Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika, Asien och

Australien.


Hos människan, som också kan smittas av denna patogen, uppvisar symtombilden likheter

med den tidigare beskrivna Dirofilaria repens.


Wolbachia är en gram-negativ bakteriell endosymbiont (en organism som lever inuti en annan

organisms celler). Dessa har hittats i vissa filariska maskar och har visat sig överföras via

äggen (transovarial överföring) i bl a Dirofilaraia immitis.


Förekomsten av dessa bakteriella endosymbionter i filariemaskar öppnar vägar för ytterligare

diagnosmöjligheter och behandling. Tetracycliner torde vara ett alternativ då denna substans,

genom att döda bakterien som lever i symbios med masken, skulle kunna påverka

filariemaskens livslängd.


Värt att notera i samband med denna redovisning av Gad Baneths

föreläsningar, är att årets Nobelpris i medicin (2015) gavs till tre forskare som

upptäckt läkemedel som behandlar infektioner av just sådana parasitmaskar

som ovan nämnts, och malaria, som också är en parasit, men av intracellulär

art. Enligt Hans Forsberg, Nobelförsamlingen, har få Nobelpris gått till

pristagare som gjort större mänsklig nytta än årets. Forskarna har tagit

behandlingen av parasitsjukdomar till en helt ny nivå, enligt experter.


I ett uttalande i SvD den 6/10 2015, säger infektionsforskaren och läkaren Jonas

Bläckberg i Lund att ”Det är ju fantastiska upptäckter. Parasitsjukdomar

drabbar otroligt många människor och är globalt väldigt vanligt, men i vår

lilla del av världen pratar vi inte så mycket om det”

Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved

NYHETER

Nyheter 2021

-CDC Smittskyddsinstitutet i USA uppdaterar sina borrelia-siffror. De uppskattar nu 476,000 fall per år -- högst någonsin. Här är CDC-rapport

Nyheter 2020

-Ny forskningsstudie visar att borreliainfektion förändrar immunförsvaret så att

det attackerar de friska cellerna i människokroppen istället för borrelia bakterierna.

Borreliabakterierna har visat sig stoppa kommunikationen mellan dendritceller och T-celler , vilket normalt signalerar för ett svar mot utländska inkräktare.

Studien, utförd av forskare vid Johns Hopkins Lyme Disease Clinical Research Center ,

Läs mer här


-Studien finner att fästingar väljer människor framför hundar när temperaturen stiger

Forskarna lade en människa i en låda, en hund i en annan och såg vilka fästingarna föredrog

Läs mer här


-Professor Mark Soloski från Johns Hopkins University presenterade forskningen från SLICE studien och de ser att de personer som inte blir bättre på standardbehandlingen mot borrelia utan får långvarig borrelia, de har ett annorlunda svar från sitt immunsystem, de har speciellt tittat på hur T-cellerna reagerar. De vet ej varför ännu, men deras immunsystem skiljer sig mot de som blir friska.

I allmänhet verkar patienter med mildare symtom ha normala vita blodkroppar och levernivåer, medan patienter med fler symtom uppvisar låga lymfocyter (en typ av vita blodkroppar) och högre levernivåer. Dessutom har JHU-forskarna funnit att ett signalprotein särskilt T-cellkemokinet som kallas CCL19, förblir förhöjt i gruppen patienter som inte förbättras efter standardbehandling för borrelia. Hos 70-90% av patienterna som blir friska  efter behandlingen började CCL19-nivåerna återgå till normala 3-4 veckor efter behandlingen. Hos de långvarigt sjuka förblir CCL19 förhöjd ett år efter behandlingen.

Professor Soloski sa att det onormala immunmönstret de har sett hos patienter verkar vara förutsägbart för långvarigt sjuka i borrelia "som ett fingeravtryck." Forskarna spekulerar i att de förhöjda CCL19-nivåerna är ett resultat av en pågående immundriven reaktion.

Läs mer här


-Professor Monica Embers från Tulane University forskning förklarar hur Borrelia spirocheter aktiverar immunsuppression. Hennes forskning har noterat ett mönster där ett tidigt robust immunsvar (B-cell) svar förutsäger bättre kliniska resultat, medan fler patienter med kronisk borrelia har indikationer på nedsatt immunsvar. Läs mer här


-Yale-forskare har upptäckt ett protein som hjälper till att skydda människor från borrelia infektion, ett resultat som kan hjälpa till att diagnostisera och behandla denna infektion. Fikrig och hans kollegor undersöker om personer med högre nivåer av proteinet PGLYRP1 kan vara mindre mottagliga för infektion av  B. burgdorferi , vilket skulle hjälpa till att förklara varför vissa infekterade individer har bättre resultat. "Att stimulera människors förmåga att göra mer av detta protein kan hjälpa till att bekämpa infektioner", säger forskarna.

Läs mer här


-Dr Horowits: Dapsone + doxycyklin + rifampin mycket effektivt för kronisk borrelia med co-infektioner som bartonella och babesia Läs mer här


-Genomgång av de alternativ och terapier som cirkulerar  för borrelia-patienter med co-infektioner. Här underbyggt med statistik.

Läs här


-Fästingar gömmer sig gärna bland fallande löv Läs här 


-Vitlök skyddar mot fästingar enligt studie Läs här 


-Brev till alla vårdcentraler m fl i Sverige Läs här 


-I Sofias Änglar-

Läkarna sa att Robin led av psykisk ohälsa – blev förlamad av borrelia Läs här 


-Olika infektioner fästingen har manipulerar fästingens beteende Läs här


-Några fler kändisar har fått borrelia: 

Bella Hadids Läs här

Amy Schumer Läs här


-Fästingsäsongen 2020: Allvarliga sjukdomen glöms bort i pandemin Läs här


-THE NEED FOR AN ALTERNATIVE TO CURRENT ANTIBODY-BASED LYME DISEASE DIAGNOSTIC TESTS

by Timothy J. Sellati, Ph.D., Chief Scientific Officer, Global Lyme Alliance Läs här


-Medlemsträff  för att fira föreningens 15 år jubileum är flyttat till 30 april-2 maj 2021 Läs mer på sidan om Medlemsträffar


-EPA har godkänt nootkatone, som finns i cederträ och grapefrukt. Det avvisar fästingar, myggor och andra farliga insekter i timmar, men är säkert nog att äta. Läs mer här

- Brev till Läkartidningarna från föreningen Läs här på sidan


-Fästingbett orsakade 3 sjukdomar hos äldre kvinna

Läs mer här


-Borrelia burgdorferi hittades i bröstmjölk Läs mer här


-Varmare klimat lockar springande fästing från Afrika Läs mer här


-5 saker du inte visste om fästingar2020 riskerar att bli ett rekordår för fästingar i Sverige.  Läs mer här

-TBE-smittade Emil låg ett halvår på sjukhus Läs mer här 


-TBE utbrott pga opastöriserad ost i Frankrike

Läs här 


-Fästingparasiten babesia ökar i Sverige

Läs här


-Mild vinter = många fästingar Lyssna här


-Nyhetsbrev från North Tick ett forskningsprojekt Läs har på första sidan

Läs om projektet här


-Föreläsning om Babesia i sept i Lund Läs här

-Varannan fästing bär på borreliabakterie i södra Finland Läs här 


-En oväntad konsekvens av coronapandemin är att vi troligtvis kommer få se ett ökat antal TBE-fall det här året och nästa år.Läs här


-Hur skiljer jag tecken och symtom på akut borrelia-sjukdom från COVID-19? Läs här (engelska)


-Fårmjölk nytt sätt kartlägga fästingar med TBE-smitta. Läs här

-Azlocillin kan vara den potentiella läkemedelskandidaten mot svårbehandlad Borrelia burgdorferi sensu stricto JLB31 Läs här (engelska)

-Fästingar finns nu över hela landet och risken att drabbas av borrelia om man blir fästingbiten är nu lika stor var man än befinner sig i Sverige. Läs här 

-I år fyller föreningen 15 år


-Justin Bieber drabbad av borrelia och körtelfeber. Läs här 


-Den svenska sommarplågan fästingen brukar gå i dvala på vintern. Men när vintrarna blir milda, som den vi har nu, kan de ibland vakna i förtid. Läs här

Nyheter 2019

-Första fallen av miyamotoi-borrelios med meningit i Sverige

Miyamotoi-borrelios är en typ av återfallsfeber som orsakas av bakterien Borrelia miyamotoi. Läs här 


-Mycket borrelia hos taigafästingar i Norrbotten. Läs här 


-Professor: Parasitstekeln ger hopp om att fästingen kan bekämpas. Läs här


-Vilka bakterier som sprids av fästingar påverkas av fukthalten i miljön Läs  här


-Hade borrelia – ordinerades sjukgymnastik. Läs hela artikeln här


-Nätläkare misstog borrelia för utbrändhet. Läs hela artikeln här


-Tv-bagaren drabbad av livsfarlig sjukdomSébastien Boudet: han drabbades av den livsfarliga fästingsjukdomen TBE. Läs  här 


-TBE-fallen ökade på Gotland i sommar SVT Nyheter.

-Svante berättar om TBE-sjukdomen i ny bok – ”fruktansvärt”.Läs  här


- Oli Bragason, 48, fick TBE, fästingburen hjärninflammation.
I dag är han helt beroende av andras hjälp. Läs här


-Hob håller fästingarna borta från hunden med kokosolja. Läs hela artikeln här


-Dessvärre verkar nu den fruktade Tajgafästingen sprida sig i norra Sverige.Fästingen kan bära med sig en farligare typ av TBE-virus, och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har startat en ny insamling av fästingar för att få mer information om deras utbredning i norr. Läs här


-ALMEDALEN 2019 Borrelia och TBE föreningen har varit i Almedalen i sommar och pratat med olika inom vårdsektorn, politiker mm samt spridit information och bla satt upp varningsskyltar som de som finns i tyska skogar, detta uppmärksammades och ordförande Janna Strandli blev intervjuad om fästingsproblemet Lyssna här


-Vad fästingsaliv gör för människokroppen. Fästingar använder sin saliv för att skapa en "sjö av blod" inuti sina värdar. Läs hela artikeln här (engelska)

-Fästingburna sjukdomen babesios ökar. Läs här


-Forskare efterlyser ovanliga fästingar. Skicka in. Läs hela artikeln här


-Disulfiram (Tetraethylthiuram Disulfide) vid behandling av borrelia-sjukdom och babesios: Rapport om erfarenhet i tre fall Läs här (engelska)

Nyheter 2018

-Fästingbakterie kopplas till ögonsjukdomTyfusliknande så kallade rickettsiabakterier som sprids av fästingar kan vara en förbisedd orsak till en del fall av hittills oförklarad inflammation inuti ögat, uveit. Läs hela artikeln här


-Ordförande Janna https://www.expressen.se/tv/nyheter/det-ar-svart-att-blir-av-med-borrelia/

Nyheter 2017

-En ny fästingart som kan sprida flera sjukdomar till människa och en dödlig hundsmitta har hittats i Danmark och Sverige. Läs här 


-Fick allvarligt hjärtfel av borrelia Läs  här


-Rickettsia helvetica utbredd i Sverige Läs r