Stadgar

Stadgar för Borrelia och TBE föreningen


Antagna 2005-08-23.

Reviderad den 2005-11-15: § 3. SÄTE – Säte ändrad till Huddinge Kommun i Stockholms Län.

Reviderad den 2008.03.02: § 4 och namnbyte.

Reviderad 2011.03.27: § 16.

Reviderad den 2016.04.11: §2 lägga till - Medlem måste vara 18 år. §3. borttaget - i Huddinge kommun. § 4. borttaget - samt bedriva teknisk konsultverksamhet för skogsindustri.

Reviderat den 2017.04.09: Ändringar i §4, §6, §9, §11, §16, §17, §18, §20, §22, §24, §25


§ 1. NAMN

Föreningens namn skall vara Borrelia och TBE föreningen.


§ 2. MEDLEMMAR

Medlemmar utgörs av Borrelia och TBE drabbade och deras anhöriga, samt av personer som genom sitt arbete eller på annat sätt kommer i nära kontakt med Borrelia och TBE sjukdomen. Enskild person, oavsett TBE eller Borrelia status, eller juridisk person kan stödja Borrelia och TBE föreningens arbete genom att bli stödjande medlem. Anmälan skall inlämnas till föreningens styrelse. Medlem måste vara 18 år.


§ 3. SÄTE

Föreningen har sitt säte i Stockholms län och skall vara politiskt, religiöst och kommersiellt obundet.


§ 4. ÄNDAMÅL

Föreningens ideella verksamhet skall inriktas på att upplysa om och öka kunskaperna kring Borrelia och TBE sjukdomen och dess följder för patienten, genom att göra framställningar till och samarbeta med sjukvård, landsting, kommunala och statliga myndigheter samt andra organ och intressegrupper som handlägger eller har beröring med frågor som berör situationen för Borrelia och TBE drabbade.


§ 5. ORGANISATION

Föreningen skall vara en ideell organisation och skall vara en på demokratisk grund uppbyggd organisation. Föreningens beslutande organ skall vara årsmöte, extra årsmöte och styrelse.


§ 6. STYRELSE

Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av fyra till åtta ledamöter vilka utses av årsmötet på en tid av två år, samt en till tre suppleanter vilka utses av årsmötet på en tid av ett år. Av styrelse och suppleanter bör en majoritet vara Borrelia och TBE drabbade. Mandattiden för styrelsen bestäms så att halva antalet styrelseledamöter jämte suppleanter avgår vid ordinarie årsmöte varje år. Årsmötet väljer styrelseordförande för en tid av ett år. Vice ordförande, sekreterare, kassör utses genom konstituering inom styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig när en majoritet av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsröst. Årsmötet väljer varje år en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år.


§ 7. FIRMA

Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen vid konstituering därtill utser.


§ 8. MEDLEMSAVGIFT

Styrelsen lägger på förslag av föreningens årsmöte varje år ett förslag om medlemsavgiftens storlek, vilket fastställs av årsmötet.


§ 9. VERKSAMHETS- och RÄKENSKAPSÅR

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.


§ 10. REDOVISNING/REVISION

Styrelsen skall senast den 15 februari till revisorerna avlämna sina redovisningshandlingar. Revisorerna skall senast den 1 mars avlämna sin revisionsrapport.


§ 11. ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte skall hållas senast den 15 april. Kallelse till ordinarie årsmöte tillsammans med dagordning tillkännages senast 30 dagar före årsmöte och vid extra årsmöte minst två veckor före det extra årsmötet.

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag och andra eventuella styrelseförslag, samt inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. I kallelse till årsmötet ska anges var dessa kommer att finnas tillgängliga.

Tillkännagivande om kallelse sker på hemsidan och per e-post till röstberättigade enligt paragraf 14. Röstberättigade som anmält att de så önskar kallas brevledes. Förslag på nominerade skall lämnas till valberedningen senast 30 dagar innan.


§ 12. EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte hålls då styrelse eller revisorer finner sådant erforderligt eller för uppkommet ärendes behandling. Sådant möte skall skriftligt påfordras av minst 1/10 av samtliga medlemmar.


§ 13. RÖSTRÄTT

Rösträtt utövas av medlemmar anslutna till föreningen.


§ 14. NÄRVARO

Vid årsmötet äger alla medlemmar närvaro och yttranderätt. Medlemmar äga rätt att deltaga i årsmötets överläggningar och framställa förslag samt utöva sin rösträtt.


§ 15. SLUTEN OMRÖSTNING

Om votering begärts vid personval, skall detta ske genom sluten omröstning. Vid lika röstetal företages lottning.


§ 16. FÖRSLAG OCH MOTIONER

Förslag eller motion för behandling på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 2 veckor före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över motionen vid årsmötet


§ 17. RÖSTNING GENOM OMBUD

Till ombud kan väljas endast röstberättigad medlem. Ombud får rösta för annan, ej närvarande medlem. Ombudet ska styrka sin rösträtt med skriftligt mandat från den företrädde. Ombud får företräda en röstberättigad medlem.


§ 18. ÅRSMÖTETS BESLUTSMÄSSIGHET

Föreningens beslutande organ är årsmötet oberoende av antalet närvarande medlemmar.


§ 19. BEFRIELSE FRÅN UPPDRAG

Förtroendevald som p g a sjukdom eller dylikt ej längre kan fullfölja sina åtagande enligt för tidpunkten gällande krav, kan entledigas från uppdrag med omedelbar verkan


§ 20. BROTT MOT STADGARNA

Bryter enskild medlem (även styrelsemedlem) mot stadgarna, skadar föreningen, eller motarbetar dess syften, äger styrelsen rätt att utesluta denne ur föreningen. Vid uteslutning återbetalas medlemsavgiften för innevarande år.


§ 21. KONSEKVENS AV UTESLUTNING

Medlem som uteslutits ur förening förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.


§ 22. ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1 Val av ordförande för årsmötet.

2 Anmälan av styrelsens val av protokollförare.

3 Fastställande av dagordning.

4 Upprop och fastställande av röstlängd.

5 Fråga om årsmötets behöriga utlysning.

6 Val av justerare, tillika rösträknare, vilka jämte ordförande justerar årsmötesprotokollet.

7 Styrelsens verksamhetsberättelse.

8 Kassörens redovisning, granskning av balansräkning.

9 Revisorernas berättelse.

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11 Redovisning av kommande års verksamhetsplan

12 Fastställande av kommande års budget.

13 Val av: a. ordförande ett år b. ledamöter två år c. styrelsesuppleanter ett år d. revisorer ett år e. revisorsuppleant ett år f. valberedning ett år

14 Fastställande av arvoden

15 Fastställande av telefonersättning

16 Fastställande av reseersättningar

17 Fastställande av årsavgift

18 Behandling av till årsmötet inkomna motioner

19 Ärenden som styrelse, eller medlem hänskjutit till årsmötet

20 Val av ombud till andra organisationer

21 Övriga frågor

22 Nästa års årsmöte, preliminär tid och plats

23 Årsmötets avslutning.


§ 23. ÄNDRING AV STADGAR

Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmöte. För sådant beslut fordras ¾ majoritet.


§ 24 STADGETOLKNING

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om ej i stadgarna förutsedda situationer uppkommer, hänskjuts frågan till nästa årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.


§ 25. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Beslut om eventuell upplösning av föreningen skall fattas på två efter varandra följande årsmöten, resp. extra årsmöten där ärendet skall vara anmält i kallelsen till mötet. Föreningens egendom skall då användas till ändamål enligt § 4


Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved