Stadgar

BORRELIA - TBE - RICKETTSIA - ANAPLASMA/ERLICHIA - BABESIA - BARTONELLA - NEO-ERLICHIA - TULAREMI - BORRELIA MIYAMOTOI

Stadgar för Borrelia och TBE föreningen


Antagna 2005-08-23.

Reviderad den 2005-11-15: § 3. SÄTE – Säte ändrad till Huddinge Kommun i Stockholms Län.

Reviderad den 2008.03.02: § 4 och namnbyte.

Reviderad 2011.03.27: § 16.

Reviderad den 2016.04.11: §2 lägga till - Medlem måste vara 18 år. §3. borttaget - i Huddinge kommun. § 4. borttaget - samt bedriva teknisk konsultverksamhet för skogsindustri.

Reviderat den 2017.04.09: Ändringar i §4, §6, §9, §11, §16, §17, §18, §20, §22, §24, §25


§ 1. NAMN

Föreningens namn skall vara Borrelia och TBE föreningen.


§ 2. MEDLEMMAR

Medlemmar utgörs av Borrelia och TBE drabbade och deras anhöriga, samt av personer som genom sitt arbete eller på annat sätt kommer i nära kontakt med Borrelia och TBE sjukdomen. Enskild person, oavsett TBE eller Borrelia status, eller juridisk person kan stödja Borrelia och TBE föreningens arbete genom att bli stödjande medlem. Anmälan skall inlämnas till föreningens styrelse. Medlem måste vara 18 år.


§ 3. SÄTE

Föreningen har sitt säte i Stockholms län och skall vara politiskt, religiöst och kommersiellt obundet.


§ 4. ÄNDAMÅL

Föreningens ideella verksamhet skall inriktas på att upplysa om och öka kunskaperna kring Borrelia och TBE sjukdomen och dess följder för patienten, genom att göra framställningar till och samarbeta med sjukvård, landsting, kommunala och statliga myndigheter samt andra organ och intressegrupper som handlägger eller har beröring med frågor som berör situationen för Borrelia och TBE drabbade.


§ 5. ORGANISATION

Föreningen skall vara en ideell organisation och skall vara en på demokratisk grund uppbyggd organisation. Föreningens beslutande organ skall vara årsmöte, extra årsmöte och styrelse.


§ 6. STYRELSE

Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av fyra till åtta ledamöter vilka utses av årsmötet på en tid av två år, samt en till tre suppleanter vilka utses av årsmötet på en tid av ett år. Av styrelse och suppleanter bör en majoritet vara Borrelia och TBE drabbade. Mandattiden för styrelsen bestäms så att halva antalet styrelseledamöter jämte suppleanter avgår vid ordinarie årsmöte varje år. Årsmötet väljer styrelseordförande för en tid av ett år. Vice ordförande, sekreterare, kassör utses genom konstituering inom styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig när en majoritet av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsröst. Årsmötet väljer varje år en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år.


§ 7. FIRMA

Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen vid konstituering därtill utser.


§ 8. MEDLEMSAVGIFT

Styrelsen lägger på förslag av föreningens årsmöte varje år ett förslag om medlemsavgiftens storlek, vilket fastställs av årsmötet.


§ 9. VERKSAMHETS- och RÄKENSKAPSÅR

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.


§ 10. REDOVISNING/REVISION

Styrelsen skall senast den 15 februari till revisorerna avlämna sina redovisningshandlingar. Revisorerna skall senast den 1 mars avlämna sin revisionsrapport.


§ 11. ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte skall hållas senast den 15 april. Kallelse till ordinarie årsmöte tillsammans med dagordning tillkännages senast 30 dagar före årsmöte och vid extra årsmöte minst två veckor före det extra årsmötet.

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag och andra eventuella styrelseförslag, samt inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. I kallelse till årsmötet ska anges var dessa kommer att finnas tillgängliga.

Tillkännagivande om kallelse sker på hemsidan och per e-post till röstberättigade enligt paragraf 14. Röstberättigade som anmält att de så önskar kallas brevledes. Förslag på nominerade skall lämnas till valberedningen senast 30 dagar innan.


§ 12. EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte hålls då styrelse eller revisorer finner sådant erforderligt eller för uppkommet ärendes behandling. Sådant möte skall skriftligt påfordras av minst 1/10 av samtliga medlemmar.


§ 13. RÖSTRÄTT

Rösträtt utövas av medlemmar anslutna till föreningen.


§ 14. NÄRVARO

Vid årsmötet äger alla medlemmar närvaro och yttranderätt. Medlemmar äga rätt att deltaga i årsmötets överläggningar och framställa förslag samt utöva sin rösträtt.


§ 15. SLUTEN OMRÖSTNING

Om votering begärts vid personval, skall detta ske genom sluten omröstning. Vid lika röstetal företages lottning.


§ 16. FÖRSLAG OCH MOTIONER

Förslag eller motion för behandling på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 2 veckor före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över motionen vid årsmötet


§ 17. RÖSTNING GENOM OMBUD

Till ombud kan väljas endast röstberättigad medlem. Ombud får rösta för annan, ej närvarande medlem. Ombudet ska styrka sin rösträtt med skriftligt mandat från den företrädde. Ombud får företräda en röstberättigad medlem.


§ 18. ÅRSMÖTETS BESLUTSMÄSSIGHET

Föreningens beslutande organ är årsmötet oberoende av antalet närvarande medlemmar.


§ 19. BEFRIELSE FRÅN UPPDRAG

Förtroendevald som p g a sjukdom eller dylikt ej längre kan fullfölja sina åtagande enligt för tidpunkten gällande krav, kan entledigas från uppdrag med omedelbar verkan


§ 20. BROTT MOT STADGARNA

Bryter enskild medlem (även styrelsemedlem) mot stadgarna, skadar föreningen, eller motarbetar dess syften, äger styrelsen rätt att utesluta denne ur föreningen. Vid uteslutning återbetalas medlemsavgiften för innevarande år.


§ 21. KONSEKVENS AV UTESLUTNING

Medlem som uteslutits ur förening förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.


§ 22. ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1 Val av ordförande för årsmötet.

2 Anmälan av styrelsens val av protokollförare.

3 Fastställande av dagordning.

4 Upprop och fastställande av röstlängd.

5 Fråga om årsmötets behöriga utlysning.

6 Val av justerare, tillika rösträknare, vilka jämte ordförande justerar årsmötesprotokollet.

7 Styrelsens verksamhetsberättelse.

8 Kassörens redovisning, granskning av balansräkning.

9 Revisorernas berättelse.

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11 Redovisning av kommande års verksamhetsplan

12 Fastställande av kommande års budget.

13 Val av: a. ordförande ett år b. ledamöter två år c. styrelsesuppleanter ett år d. revisorer ett år e. revisorsuppleant ett år f. valberedning ett år

14 Fastställande av arvoden

15 Fastställande av telefonersättning

16 Fastställande av reseersättningar

17 Fastställande av årsavgift

18 Behandling av till årsmötet inkomna motioner

19 Ärenden som styrelse, eller medlem hänskjutit till årsmötet

20 Val av ombud till andra organisationer

21 Övriga frågor

22 Nästa års årsmöte, preliminär tid och plats

23 Årsmötets avslutning.


§ 23. ÄNDRING AV STADGAR

Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmöte. För sådant beslut fordras ¾ majoritet.


§ 24 STADGETOLKNING

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om ej i stadgarna förutsedda situationer uppkommer, hänskjuts frågan till nästa årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.


§ 25. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Beslut om eventuell upplösning av föreningen skall fattas på två efter varandra följande årsmöten, resp. extra årsmöten där ärendet skall vara anmält i kallelsen till mötet. Föreningens egendom skall då användas till ändamål enligt § 4


Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved

NYHETER

Nyheter 2021

-CDC Smittskyddsinstitutet i USA uppdaterar sina borrelia-siffror. De uppskattar nu 476,000 fall per år -- högst någonsin. Här är CDC-rapport

Nyheter 2020

-Ny forskningsstudie visar att borreliainfektion förändrar immunförsvaret så att

det attackerar de friska cellerna i människokroppen istället för borrelia bakterierna.

Borreliabakterierna har visat sig stoppa kommunikationen mellan dendritceller och T-celler , vilket normalt signalerar för ett svar mot utländska inkräktare.

Studien, utförd av forskare vid Johns Hopkins Lyme Disease Clinical Research Center ,

Läs mer här


-Studien finner att fästingar väljer människor framför hundar när temperaturen stiger

Forskarna lade en människa i en låda, en hund i en annan och såg vilka fästingarna föredrog

Läs mer här


-Professor Mark Soloski från Johns Hopkins University presenterade forskningen från SLICE studien och de ser att de personer som inte blir bättre på standardbehandlingen mot borrelia utan får långvarig borrelia, de har ett annorlunda svar från sitt immunsystem, de har speciellt tittat på hur T-cellerna reagerar. De vet ej varför ännu, men deras immunsystem skiljer sig mot de som blir friska.

I allmänhet verkar patienter med mildare symtom ha normala vita blodkroppar och levernivåer, medan patienter med fler symtom uppvisar låga lymfocyter (en typ av vita blodkroppar) och högre levernivåer. Dessutom har JHU-forskarna funnit att ett signalprotein särskilt T-cellkemokinet som kallas CCL19, förblir förhöjt i gruppen patienter som inte förbättras efter standardbehandling för borrelia. Hos 70-90% av patienterna som blir friska  efter behandlingen började CCL19-nivåerna återgå till normala 3-4 veckor efter behandlingen. Hos de långvarigt sjuka förblir CCL19 förhöjd ett år efter behandlingen.

Professor Soloski sa att det onormala immunmönstret de har sett hos patienter verkar vara förutsägbart för långvarigt sjuka i borrelia "som ett fingeravtryck." Forskarna spekulerar i att de förhöjda CCL19-nivåerna är ett resultat av en pågående immundriven reaktion.

Läs mer här


-Professor Monica Embers från Tulane University forskning förklarar hur Borrelia spirocheter aktiverar immunsuppression. Hennes forskning har noterat ett mönster där ett tidigt robust immunsvar (B-cell) svar förutsäger bättre kliniska resultat, medan fler patienter med kronisk borrelia har indikationer på nedsatt immunsvar. Läs mer här


-Yale-forskare har upptäckt ett protein som hjälper till att skydda människor från borrelia infektion, ett resultat som kan hjälpa till att diagnostisera och behandla denna infektion. Fikrig och hans kollegor undersöker om personer med högre nivåer av proteinet PGLYRP1 kan vara mindre mottagliga för infektion av  B. burgdorferi , vilket skulle hjälpa till att förklara varför vissa infekterade individer har bättre resultat. "Att stimulera människors förmåga att göra mer av detta protein kan hjälpa till att bekämpa infektioner", säger forskarna.

Läs mer här


-Dr Horowits: Dapsone + doxycyklin + rifampin mycket effektivt för kronisk borrelia med co-infektioner som bartonella och babesia Läs mer här


-Genomgång av de alternativ och terapier som cirkulerar  för borrelia-patienter med co-infektioner. Här underbyggt med statistik.

Läs här


-Fästingar gömmer sig gärna bland fallande löv Läs här 


-Vitlök skyddar mot fästingar enligt studie Läs här 


-Brev till alla vårdcentraler m fl i Sverige Läs här 


-I Sofias Änglar-

Läkarna sa att Robin led av psykisk ohälsa – blev förlamad av borrelia Läs här 


-Olika infektioner fästingen har manipulerar fästingens beteende Läs här


-Några fler kändisar har fått borrelia: 

Bella Hadids Läs här

Amy Schumer Läs här


-Fästingsäsongen 2020: Allvarliga sjukdomen glöms bort i pandemin Läs här


-THE NEED FOR AN ALTERNATIVE TO CURRENT ANTIBODY-BASED LYME DISEASE DIAGNOSTIC TESTS

by Timothy J. Sellati, Ph.D., Chief Scientific Officer, Global Lyme Alliance Läs här


-Medlemsträff  för att fira föreningens 15 år jubileum är flyttat till 30 april-2 maj 2021 Läs mer på sidan om Medlemsträffar


-EPA har godkänt nootkatone, som finns i cederträ och grapefrukt. Det avvisar fästingar, myggor och andra farliga insekter i timmar, men är säkert nog att äta. Läs mer här

- Brev till Läkartidningarna från föreningen Läs här på sidan


-Fästingbett orsakade 3 sjukdomar hos äldre kvinna

Läs mer här


-Borrelia burgdorferi hittades i bröstmjölk Läs mer här


-Varmare klimat lockar springande fästing från Afrika Läs mer här


-5 saker du inte visste om fästingar2020 riskerar att bli ett rekordår för fästingar i Sverige.  Läs mer här

-TBE-smittade Emil låg ett halvår på sjukhus Läs mer här 


-TBE utbrott pga opastöriserad ost i Frankrike

Läs här 


-Fästingparasiten babesia ökar i Sverige

Läs här


-Mild vinter = många fästingar Lyssna här


-Nyhetsbrev från North Tick ett forskningsprojekt Läs har på första sidan

Läs om projektet här


-Föreläsning om Babesia i sept i Lund Läs här

-Varannan fästing bär på borreliabakterie i södra Finland Läs här 


-En oväntad konsekvens av coronapandemin är att vi troligtvis kommer få se ett ökat antal TBE-fall det här året och nästa år.Läs här


-Hur skiljer jag tecken och symtom på akut borrelia-sjukdom från COVID-19? Läs här (engelska)


-Fårmjölk nytt sätt kartlägga fästingar med TBE-smitta. Läs här

-Azlocillin kan vara den potentiella läkemedelskandidaten mot svårbehandlad Borrelia burgdorferi sensu stricto JLB31 Läs här (engelska)

-Fästingar finns nu över hela landet och risken att drabbas av borrelia om man blir fästingbiten är nu lika stor var man än befinner sig i Sverige. Läs här 

-I år fyller föreningen 15 år


-Justin Bieber drabbad av borrelia och körtelfeber. Läs här 


-Den svenska sommarplågan fästingen brukar gå i dvala på vintern. Men när vintrarna blir milda, som den vi har nu, kan de ibland vakna i förtid. Läs här

Nyheter 2019

-Första fallen av miyamotoi-borrelios med meningit i Sverige

Miyamotoi-borrelios är en typ av återfallsfeber som orsakas av bakterien Borrelia miyamotoi. Läs här 


-Mycket borrelia hos taigafästingar i Norrbotten. Läs här 


-Professor: Parasitstekeln ger hopp om att fästingen kan bekämpas. Läs här


-Vilka bakterier som sprids av fästingar påverkas av fukthalten i miljön Läs  här


-Hade borrelia – ordinerades sjukgymnastik. Läs hela artikeln här


-Nätläkare misstog borrelia för utbrändhet. Läs hela artikeln här


-Tv-bagaren drabbad av livsfarlig sjukdomSébastien Boudet: han drabbades av den livsfarliga fästingsjukdomen TBE. Läs  här 


-TBE-fallen ökade på Gotland i sommar SVT Nyheter.

-Svante berättar om TBE-sjukdomen i ny bok – ”fruktansvärt”.Läs  här


- Oli Bragason, 48, fick TBE, fästingburen hjärninflammation.
I dag är han helt beroende av andras hjälp. Läs här


-Hob håller fästingarna borta från hunden med kokosolja. Läs hela artikeln här


-Dessvärre verkar nu den fruktade Tajgafästingen sprida sig i norra Sverige.Fästingen kan bära med sig en farligare typ av TBE-virus, och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har startat en ny insamling av fästingar för att få mer information om deras utbredning i norr. Läs här


-ALMEDALEN 2019 Borrelia och TBE föreningen har varit i Almedalen i sommar och pratat med olika inom vårdsektorn, politiker mm samt spridit information och bla satt upp varningsskyltar som de som finns i tyska skogar, detta uppmärksammades och ordförande Janna Strandli blev intervjuad om fästingsproblemet Lyssna här


-Vad fästingsaliv gör för människokroppen. Fästingar använder sin saliv för att skapa en "sjö av blod" inuti sina värdar. Läs hela artikeln här (engelska)

-Fästingburna sjukdomen babesios ökar. Läs här


-Forskare efterlyser ovanliga fästingar. Skicka in. Läs hela artikeln här


-Disulfiram (Tetraethylthiuram Disulfide) vid behandling av borrelia-sjukdom och babesios: Rapport om erfarenhet i tre fall Läs här (engelska)

Nyheter 2018

-Fästingbakterie kopplas till ögonsjukdomTyfusliknande så kallade rickettsiabakterier som sprids av fästingar kan vara en förbisedd orsak till en del fall av hittills oförklarad inflammation inuti ögat, uveit. Läs hela artikeln här


-Ordförande Janna https://www.expressen.se/tv/nyheter/det-ar-svart-att-blir-av-med-borrelia/

Nyheter 2017

-En ny fästingart som kan sprida flera sjukdomar till människa och en dödlig hundsmitta har hittats i Danmark och Sverige. Läs här 


-Fick allvarligt hjärtfel av borrelia Läs  här


-Rickettsia helvetica utbredd i Sverige Läs r